Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektí, Bratislava Malé konferenčné centrum SAV, Štvrtok, 04. Október 2018

Cieľom konferencie je prispieť k objasneniu viacerých otázok týkajúcich sa stability a zmien v hodnotách obyvateľov strednej Európy, a osobitne obyvateľov Českej a Slovenskej republiky v posledných troch desaťročiach. Koncept lojality organizátori chápu veľmi široko, okrem iného aj ako ochotu jednotlivca či skupiny osôb dodržiavať záväzky voči organizácii, štátu alebo národu, voči inštitúcii, alebo i voči určitému presvedčeniu či ideológii.

Prezentované príspevky a diskusia k nim budú hľadať odpovede na otázky, ako sa vyvíjali a v akých súvislostiach menili naše
• lojality a záväzky k rôznym spoločenským inštitúciám a normatívnym princípom
• okruhy solidarity
• hodnotová súdržnosť skupín
• spoločenská dôvera a dôvera k inštitúciám a tiež
• názory na demokratický režim.

Očakávame, že uvažovanie o týchto otázkach bude reflektovať teoretický výskum v príslušných oblastiach a zároveň sa bude opierať o komparatívne analýzy údajov z opakovaných reprezentatívnych empirických zisťovaní ako sú EVS, ISSP a ďalšie realizovaných v oboch krajinách.
Vítané sú aj príspevky založené na štatistických údajoch, analýze dokumentov či iných druhov kvalitatívnych dát, ak ich dáta/materiál pokrýva viac časových bodov a situáciu v oboch republikách.

Registrovať sa na konferenciu je potrebné najneskôr do 30. septembra 2018.
Prihlasovať na konferenciu sa môžete tu →
Návrhy príspevkov posielajte prostredníctvom tohto formulára do 30. apríla 2018.

Štvrtok, 04. Október 2018, Bratislava Malé konferenčné centrum SAV, Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektí

Stretávka :)

Stretávka :)

Utorok 30. Jún 2020
nic
Nedeľa 31. Máj 2020
5000 prátel
Streda 31. Marec 2027
Kartonova štyridsiatka :D
Štvrtok 31. Júl 2031
Ako budeš vyzerať o 10 rokov .
Streda 01. Január 2020
Toto vám nezabudneme
Štvrtok 05. Marec 2020
Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie