Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektí, Bratislava Malé konferenčné centrum SAV, Štvrtok, 04. Október 2018

Cieľom konferencie je prispieť k objasneniu viacerých otázok týkajúcich sa stability a zmien v hodnotách obyvateľov strednej Európy, a osobitne obyvateľov Českej a Slovenskej republiky v posledných troch desaťročiach. Koncept lojality organizátori chápu veľmi široko, okrem iného aj ako ochotu jednotlivca či skupiny osôb dodržiavať záväzky voči organizácii, štátu alebo národu, voči inštitúcii, alebo i voči určitému presvedčeniu či ideológii.

Prezentované príspevky a diskusia k nim budú hľadať odpovede na otázky, ako sa vyvíjali a v akých súvislostiach menili naše
• lojality a záväzky k rôznym spoločenským inštitúciám a normatívnym princípom
• okruhy solidarity
• hodnotová súdržnosť skupín
• spoločenská dôvera a dôvera k inštitúciám a tiež
• názory na demokratický režim.

Očakávame, že uvažovanie o týchto otázkach bude reflektovať teoretický výskum v príslušných oblastiach a zároveň sa bude opierať o komparatívne analýzy údajov z opakovaných reprezentatívnych empirických zisťovaní ako sú EVS, ISSP a ďalšie realizovaných v oboch krajinách.
Vítané sú aj príspevky založené na štatistických údajoch, analýze dokumentov či iných druhov kvalitatívnych dát, ak ich dáta/materiál pokrýva viac časových bodov a situáciu v oboch republikách.

Registrovať sa na konferenciu je potrebné najneskôr do 30. septembra 2018.
Prihlasovať na konferenciu sa môžete tu →
Návrhy príspevkov posielajte prostredníctvom tohto formulára do 30. apríla 2018.

Štvrtok, 04. Október 2018, Bratislava Malé konferenčné centrum SAV, Lojalita a protest v českej a slovenskej spoločnosti v perspektí

Zábava
Piatok 28. December 2018
Valná hromada SDH Novosedly
Sobota 12. Január 2019
Divadlo postouilo
Utorok 01. Január 2019
Strašidelný dům kouzel a záhad
Pondelok 31. December 2018
Poslední výzva
Pondelok 31. December 2018
Tešime sa na leto 2020
Utorok 30. Jún 2020
Tešíme sa na leto 2020
Streda 01. Júl 2020
Viac zaujímavých akcií
Získať odporúčania udalosti založený na Facebooku chuti. Získať teraz!Ukážte mi vhodných akcií pre mňaTeraz nie